Maryja otwiera nas na misterium Chrystusa

W ten sposób, Najświętsza Maryja Panna, przez swój doskonały « Fiat », na niebywałą propozycję Boga, stała się na zawsze modelem wiary chrześcijańskiej, dla nas ludzi. Ona otworzyła nam drogę do misterium Chrystusa, misterium, które jest w całości ogłoszone w Credo (Wyznanie wiary), i które zgromadzenie chrześcijańskie wyznaje, w czasie każdego nabożeństwa eucharystycznego.

Tekst Credo albo « Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański »

Wierzę w jednego Boga,

Ojca wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi,

wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa-Chrystusa,

Syna Bożego jednonarodzonego,

który z Ojca jest zrodzony,

przed wszystkimi wiekami,

Bóg z Boga,

Światłość ze Światłości,

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony, a nie stworzony,

Współistotny Ojcu,

a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi

i dla naszego zbawienia

zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego,

przyjął ciało z Maryi Dziewicy

i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas,

pod Poncjuszem Piłatem,

został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia,

jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba;

siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale,

sądzić żywych i umarłych,

a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego,

Pana i Ożywiciela,

który od Ojca i Syna pochodzi.

Który z Ojcem i Synem,

wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;

który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, Święty, powszechny

i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest,

na odpuszczenie grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych.

I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen

________________

Ekipa MDN