Czasy współczesne

La découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492 marque le début des temps modernes, période de l'Histoire qui s'étend jusqu'au XXIe siècle actuel.

Parmi les grands témoins de la foi, saint Ignace de Loyola ouvre ces temps nouveaux ; il fonde l'ordre des Jésuites et très vite l'un de ses premiers fils spirituels, saint François-Xavier part évangéliser les Indes et le Japon : on est au début du XVIe siècle (celui de la Réformation protestante). Un siècle qui est aussi celui des célèbres mystiques saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila ; le siècle encore de cet autre Jésuite, saint Robert Bellarmin dont les Controverses ont réfuté point par point les arguments de la Réforme protestante, siècle de saint François de Sales l'auteur de "l'Introduction à la vie dévote" et co-fondateur avec Jeanne de Chantal, de l'ordre marial de la Visitation.

Le XVIIe siècle offre à l'Eglise saint Jean Eudes, fondateur de la "Compagnie de Jésus et Marie", Véronique Giuliani, saint Joseph de Cupertino, saint Louis-Marie Grignion de Montfort, l'auteur du "Traité de la vraie dévotion à Marie"...

Quant au XVIIIe siècle, un très grand nom l'illustre dans le domaine de la théologie mariale, celui de saint Alphonse de Liguori, Docteur et auteur du "best-seller" de l'époque : "Les gloires de Marie".

Avec le XIX siècle, commence un temps de renouveau spirituel

Avec saint Séraphim de Sarov, ermite et théologien de l'Esprit Saint dans l'Orthodoxie, et saint Jean-Marie Vianney (Curé d'Ars nommé saint Patron des prêtres du monde entier) on entre dans le XIXe siècle, un siècle qui voit un grand renouveau de sainteté, en France en particulier après les temps de persécutions sanglantes de la Révolution (1789-1794). Parmi les grands témoins de la foi de l'époque un converti de l'Anglicanisme, le cardinal J.-H. Newman ; l'apologète Auguste Nicolas, précurseur de la mariologie moderne ; saint Jean Bosco ; Marie Lataste, mystique ; Bernadette Soubirous qui voit la Vierge à Lourdes ; Thérèse de l'Enfant Jésus, Docteur de l'Eglise...

Saint Padre Pio, saint Maximilien Kolbe, Faustine Kowalska, la bienheureuse mère Teresa... sont autant de géants de la sainteté au XXe siècle. Universellement connus dès leur vivant, ils ont été très vite portés sur les autels dès après leur mort. Mais le XXe siècle restera d'abord, dans l'histoire de l'Eglise, comme celui qui lui a donné le plus grand nombre de ses martyrs... Outre les milliers de prêtres et de religieuses tels Edith Stein (juive convertie et carmélite), supprimés dans les camps de la mort nazis, outre les innombrables confesseurs de la foi victimes des persécutions de Staline, notons aussi les prêtres assassinés pendant la Guerre Civile en Espagne et dans les diverses guerres civiles de l'Amerique Latine, les martyrs de l'Ouganda, ceux, nombreux, en Chine et au Vietnam tout au long de ce siècle de violence. Sans oublier, dans les toutes dernières années du XXè siècle, les 7 moines martyrs de Thibérine, autour du père Christian de Chergé en Algérie.

Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492r. naznacza początek czasów współczesnych, okres w historii, który rozciąga się aż do obecnego XXIw. Pomiędzy wielkimi przedstawicielemi wiary, św. Ignacy Loyola otwiera nowe czasy - został fundatorem Towarzystwa Jezusowego (Jezuici) i bardzo szybko jeden z pierwszych jego synów duchowych, św. Franciszek-Ksawery wyjeżdża ewangelizować do Indii i Japonii ; jest to początek XVI w. (Reformacja protestancka), wieku sławnych mistyków takich jak: św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Awili, jezuity – św. Roberta Bellarmin, którego dysputa religijna obaliła zarzuty Reformy, punkt po punkcie; wiek św. Franciszka Salezego – autora “Drogi do życia pobożnego” i założyciela zakonu maryjnego wizytek, wraz ze św. Joanną de Chantal. XVII wiek ofiarowuje Kościołowi św. Jana Eudes – fundatora Zgromadzenia Jezusa i Maryi, jak również św. Weronikę Guiliani, św. Józefa Cupertino, św Ludwika-Marię Grignion de Monfort, autora "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny". W XVIII wieku pojawia się wielka i sławna postać w dziedzinie teologii maryjnej, św. Alfons de Ligouri – Doktor Kościoła i autor « bestselleru » tej epoki : « Uwielbienie Maryi ».

XIX wiek – początkiem epoki odrodzenia duchowego

Ze św. Serafinem z Sarowa – mnichem i teologiem specjalizującym się w nauczaniu na temat Ducha Świętego i św. Janem-Marią Vianney ( proboszczem z Ars – mianowany patronem proboszczów na całym świecie), wchodzimy w XIX wiek, który przyniósł wielką odnowę świętości, szczególnie we Francji, po krwawych prześladowaniach okresu Rewolucji (1789-1794). Pomiędzy wielkimi świadkami wiary tej epoki możemy wymienić: nawróconego z anglikanizmu Kardynała J.H. Newmana, apologetę Augusta Nicolas – prekursora nowoczesnej mariologii, św. Jana Bosco, św. Marię Lacaste – mistyczkę, św. Bernadetę Soubirous – która doznała objawienia Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, św. Teresę od Dzieciątka Jezus – Doktora Kościoła ...

Św. Ojciec Pio, św. Maksymilian Kolbe, św. Faustyna Kowalska, błogosławiona Matka Teresa ... są gigantami świętości XX wieku. Powszechnie znani za życia, bardzo szybko zostali kanonizowani po śmierci. Ale XX wiek pozostaje przede wszystkim w historii Kościoła jako ten, który dał największą liczbę męczenników... Oprócz tego tysiące księży i zakonnic, tacy jak: Edyta Stein (karmelitanka), pomordowani w nazistowskich obozach śmierci, inni niezliczeni wyznawcy wiary, ofiary prześladowań Stalina, jak również męczennicy z Ugandy, z Chin i Wietnamu, na całej przestrzeni tego gwałtownego wieku. Nie zapomnijmy też o siedmiu zakonnikach- męczennikach z Thibérine w Algerii, z ojcem Christianem de Chergé na czele, w ostatnich latach XX wieku.