Dziewictwo Maryi

Dziewictwo nie jest w naszych czasach modne, jest ono wręcz nie popularne w naszym społeczeństwie i trzeba powiedzieć, że nawet dziewictwo Maryi jest podważane.

Przed Maryją, w okresie Starego Testamentu u Żydów, pomimo, że bezpłodność kobiety była uważana za hańbę, wiele elementów przygotowywało dziewictwo w chrześcijaństwie: np. wielkie znaczenie przywiązywano do czystości narzeczonej; ono występuje również w kontekście Przymierza z Bogiem. Lecz u Maryi, dziewictwo nabiera prawdziwego sensu. Maryja jest jedyną kobietą w Nowym Testamencie, która otrzymała tytuł Dziewicy (Łk 1,27, Mt 1,23).

Należałoby rozważyć dwa fakty, które są następstwem, ale mogą się okazać niezależne: poczęcie z Ducha Świętego (Łk 1,35) i wieczne dziewictwo Maryi (Łk 1,34).

Chrześcijaństwo jako fundament wszystkiego

Należy odróżnić Niepokalane poczęcie od poczęcia z Ducha Świętego. Niepokalane poczęcie dotyczy faktu, że Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego, a poczęcie z Ducha Świętego oznacza, że Jezus został poczęty przez Ducha Świętego, a Maryja zachowała swoje dziewictwo. W ujęciu filozoficznym, osoba niewierząca albo agnostyk, mógłby logicznie stwierdzić, że takie poczęcie jest niemożliwe, ale dla wierzących, którzy wierzą w obiektywne istnienie Boga Stwórcy, w imię jakiej zasady miałoby się prawo, Jemu odmówić możliwość stworzenia Dziewicy ?

Jeżeli z drugiej strony, historia poczęcia przez Ducha Świętego byłaby mitem lub legendą, nie należałoby zatem powiedzieć tego samego o Wcieleniu i Odkupieniu świata przez mękę i śmierć Chrystusa, oraz o Zmartwychwstaniu i Paruzji ?  Uderza fakt, że ci którzy negowali poczęcie z Ducha Świętego, negowali również boskość Jezusa. W ten sposób również całe chrześcijaństwo byłoby naruszone od podstawy.

„Bracia Jezusa”

Od pierwszych wieków, tradycja Kościoła potwierdza poczęcie przez Ducha Świętego, jak stwierdza Ignacy z Antiochii. A co do Maryi zawsze Dziewicy, powstają różnice zdań z powodu użycia określenia w Biblii  „bracia Jezusa”.  Jeżeli po grecku istnieją dwa słowa na określenie brat (adelphos) i kuzyn (anepsios), to w języku arameńskim i hebrajskim jest tylko jedno.  Tutaj słowo „brat” i „siostra” oznaczają bliskie pokrewieństwo. Jest zresztą jeden episod w Ewangelii Św. Jana, z którego wynika, że Jezus był jedynym dzieckiem Maryi (J 19,25-27). Maryja pod krzyżem została przez Jezusa powierzona Janowi. Gdyby miała inne dzieci, czyż nie byłoby normalne, żeby powierzył Ją swoim braciom ? Możnaby dużo jeszcze mówić na temat potwierdzenia dziewictwa Maryi ...

________________

Jeanine Hourcade