Matka Boża przez Wcielenie

« W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida ; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł : bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, (błogosławiona jesteś między niewiastami).
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie, lecz anioł rzekł do Niej : nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.
Na to Maryja rzekła do anioła: jakże to się stanie, skoro nie znam pożycia z mężem ? anioł Jej odpowiedział : Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, Ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego..
Na to rzekła Maryja : oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od Niej anioł ».

(Łk 1, 26-38)

Maryja «Bogurodzica» (z greckiego Theotokos) to znaczy «Matka Boga»

Takie jest określenie biblijne, Wcielenia Syna Bożego, przez działanie Ducha Świętego, w łonie młodej dziewczyny galilejskiej, Dziewicy Maryi, obiecanej poślubić Józefa, cieślę z Nazaretu. W ten sposób istota, pomiędzy istotami, Maryja z Nazaretu, gdy nadeszła pełnia czasu, dała ciało Słowu Bożemu, które stało się prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ciałem Jej ciała …


Ekipa MDN