Wspόłdziałanie Maryi w Odkupieniu

Wspόłdziałanie Maryi w Odkupieniu

Człowiek jest nie tylko wezwany do uznania owocόw Odkupienia, wchodząc w przymierze z Chrystusem przez chrzest, ale rόwnież wezwany jest do czynnego wspόłdziałania pomimo, że Pan Bόg nie potrzebuje naszego udziału dla zbawienia świata. Bόg w swojej nieskończonej miłości pozwolił nam jednak dołączyć się do swego cierpienia, rozszerzając w ten sposόb swoje Ciało mistyczne …

W tym też sensie św. Paweł może stwierdzić : « Wierny jest Bόg, ktόry powołał nas do wspόlnoty z Synem swoim, Jezusem Chrystusem Panem naszym » (1Kor 1, 9).

Maryja istota ludzka, korzysta z tego dobrodziejstwa owocu odkupienia jak wszyscy wybawieni.

Maryja Dziewica jest nawet pierwszą odkupioną, ponieważ niepokalana od poczęcia przez specjalną łaskę (mając na uwadze zostania Matką Słowa wcielonego ), skorzystała Ona rόwnież z owocόw Odkupienia, ktόre Ją nadzwyczajnie ochroniły od grzechu pierworodnego. W ten sposόb jak stwierdza konstytucja Soboru Watykańskiego II, Lumen Gentium (§ 62) :

« Wzięta do nieba, nie zaprzestała pełnić tej zbawczej roli, lecz poprzez swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie wyjednuje nam dary wiecznego zbawienia ».

Kościόł w tej kooperacji uznaje « podporządkowaną rolę » Maryi i zaleca ją sercom wiernych, aby oni wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do Zbawiciela.

Maryja posiada wyjątkową godność : « małżonki i towarzyszki, ktόra dopełnia dzieło Oblubieńca »

Maryja uczestniczy nie tylko bardziej niż każdy, jak mόwi św. Paweł o nas wszystkich : « Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, ktόrym jest Kościόł » (Kol 1, 24), lecz co więcej, Ona wspόłdziała z tytułu wyjątkowego. Ksiądz Marie Dominique Philippe, dominikanin wypowiada się na ten temat w swojej książce « L’Etoile du Matin » (Gwiazda Poranna) :

« W porόwnaniu do misterium Baranka, widzimy jak Maryja przez swoją wiarę, swoje doświadczenie i swoją miłość, może przynieść jako dodatkową ofiarę coś, czego Chrystus nie może dać. Przez ten fakt posiada Ona wyjątkową godność małżonki i towarzyszki, ktόra dopełnia dzieło Oblubieńca. Dlatego też Maryja uzupełnia ofiarę, ktόrą Jezus zrobił z siebie samego. Jest to krόlewskie kapłaństwo wiernych, ktόre uzupełnia kapłaństwo Chrystusa przez Maryję, podczas gdy kapłaństwo ministerialne tego nie dopełnia. Ksiądz występuje tutaj jako « in persona Christi ».

Co więcej, Maryja jest jedyną kreaturą z całego wszechświata, mogącą nosić niesłychany tytuł Matki Boga i « Matki Odkupiciela » , co Jej przyznaje zupełnie wyjątkową rolę w uczestniczeniu w Odkupieniu świata przez swego Syna, Jedynego Zbawiciela …

________________

Ekipa MDN