Kult Maryjny

Fundament kultu Maryjnego  (inaczej mówiąc pobożności)  znajduje się w samych Ewangeliach. Czytając uważnie Ewangelie, musimy zauważyć, że Niepokalana Dziewica z Nazaretu, jest tam wszędzie obecna, chociaż obecnością zakrytą i w oddaleniu ;  jednak w zasadniczych i decydujących momentach życia Jej Syna Jezusa, Słowa Bożego, rola Maryi jest bardzo wyraźnie cytowana.  Dlatego też chrześcijanie katolicy i prawosławni nie są jedynymi, którzy składają hołd Matce Jezusa :  wszyscy uznający Biblię jako Pismo Święte i jako fundament, są Jej zobowiązani oddawać szacunek i honor. Jest oczywiste, że ten respekt w stosunku do Matki Bożej nabiera siły i szczególnej doniosłości w Kościele, który od zarania wiary chrześcijańskiej, modli się do swej Matki modlitwą  « Ave Maria », słowami wypowiedzianymi przez Archanioła Gabriela, zawartymi w Piśmie Świętym, powszechnie znanym i recytowanym przez chrześcijan, na całej kuli ziemskiej !  Różaniec, Magnificat, jak również wszystkie modlitwy pochwalne i hymny, jak np. Hymn Akatyst, są najstarszymi formami modlitw, jako uniwersalne dziedzictwo kultu Maryjnego w Kościele.

Kult Maryjny jest połączony z życiem duchowym Kościoła.

Ten skarb pietyzmu tłumaczy się zresztą licznymi formami w Kościele uniwersalnym : nowenny do Maryi, przedmioty kultu  (figurki, obrazy itp.), okresy w kalendarzu liturgicznym, miejsca kultu  (kaplice, sanktuaria, bazyliki albo katedry), jak również teksty dotyczące poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie, zaproponowane przez różne wspólnoty religijne, które wybrały Maryję jako model życia duchowego.  To wszystko pokazuje w wystarczający sposób, do jakiego stopnia kult Maryjny jest związany z życiem duchowym Kościoła. Od czasu ostatniego II Soboru Watykańskiego, jesteśmy nawet świadkami ożywienia pietyzmu do Maryi, czego przykładem jest proklamacja Maryi jako  « Matki Kościoła », dokonana przez Pawła VI,  21 listopada 1964r.  Tak samo II Sobór Watykański, podtrzymał ważność kultu popularnego, potwierdzając kult obrazów świętych Chrystusa, Matki Boskiej i świętych, w stosunku do pewnych tendencji, dążących do wyeliminowania ich z sanktuariów. Kult i dewocja wobec Maryi nie charakteryzuje się sentymentalizmem, lecz miłością wobec Tej, która jest matką i wzorem, aby kierować ludzi, swoje dzieci, na spotkanie z Chrystusem. Kult filialny ku Matce Jezusa, wzbudza u chrześcijan  « silną chęć naśladowania tych cnót », jak podkreślił Papież Jan-Paweł II.