Religia żydowska z punktu widzenia chrześcijańskiego

Żydzi, starsi bracia Chrześcijan:

„Kościół Chrystusowy uznaje swoją więź z judaizmem, z jakim został duchowo złączony lud Nowego Przymierza, z potomstwem Abrahama” (Nostra Aetate, §4 Soboru Watykańskiego II ). „Religia żydowska nie jest nam obca i w pewnym sensie jest ona włączona w naszą religię. Nasz stosunek do judaizmu jest zdecydowanie różny niż mamy do innych religii. Wy jesteście naszymi ulubionymi braćmi i można powiedzieć nawet, naszymi starszymi braćmi”. (Żydzi i Chrześcijanie, Ed. Cerf 1986 r. Str. 54-55, przemowa Jana-Pawła II)

Wspólne dziedzictwo:

W swoim przemówieniu przed reprezentantami wspólnoty żydowskiej z Mayance, 17 listopada 1980 r. Jan-Paweł II podkreślił „wspólne dziedzictwo” wierzących judeo-chrześcijan: Stare Przymierze Yahwe-Boga ze swoim ludem. To Pierwsze Przymierze, które katolicy nazywają Starym Przymierzem, i które stanowi pierwszą część Biblii, zawierającą historię Patriarchów, od Mojżesza i Proroków: są to początki naszej wiary chrześcijańskiej, jak stwierdza Sobór Watykański II w Deklaracji „Nostra Aetate”, §4. Ponadto Deklaracja ta podkreśla fakt, że Chrześcijaństwo zawdzięcza ludowi żydowskiemu to Pierwsze wspólne Prymierze, które jest filarem Kościoła katolickiego: 12 Apostołów, wszyscy Żydzi z pochodzenia i jak pierwsi pasterze (Patriarchowie Izraela), stali się pierwszymi pasterzami Nowego Izraela, czyli Nowego Przymierza, przypieczętowanego w Jezusie-Chrystusie. Deklaracja Soboru Watykańskiego II przypomina również, że dary Boże są nieodwołalne i z tego tytułu dar ofiarowany ludowi Pierwszego Przymierza, czyli Żydom, pozostaje na zawsze aktualny, gdyż Bóg jest wierny.

Grzechy ludzi wszystkich ras i wszystkich czasów ukrzyżowały Chrystusa:

Aby odpowiedzieć na pytanie kto zabił Jezusa-Chrystusa, istotnie Kościół katolicki jeszcze raz kładzie nacisk w „Nostra Aetate”, że to są przede wszystkim grzechy ludzi, ludzi niewiernych i grzesznych wszystkich czasów, którzy ukrzyżowali Jezusa-Chrystusa. Nawet jeżeli w historii Jego życia ludzkiego, Jezus został skazany na śmierć przez władze żydowskie, to jednak tym, co wydarzyło się w czasie Jego męki, nie można obciążać ani wszystkich bez różnicy Żydów, którzy wówczas żyli, ani Żydów dzisiejszych. W ten sposób Kościół z naciskiem przeciwstawia się każdemu prześladowaniu i manifestacjom antysemityzmu, jako aktom całkowicie antychrześcijańskim.

Główne niezgodności między Żydami i Chrześcijanami:

Największa i zasadnicza różnica między Żydami i Chrześcijanami jest niezgoda na temat tożsamości Jezusa-Chrystusa. Chrześcijanie uznają w Nim Mesjasza zapowiedzianego przez proroków Izraela, Słowo Boże i samego Boga wcielonego w Maryję z Nazaretu, 2000 lat temu. Żydzi nie identyfikują Go jako takiego i tym samym nie uznają Objawienia ewangelicznego Nowego Testamentu, albo Nowego Przymierza. Lecz w historii religii żydowskiej istnieje z jednej strony wiele „kierunków duchowych”, a z drugiej strony na przestrzeni wieków, odbyły się różne ewolucje. Można sobie również zadać pytanie czy dzisiejszy Judaizm jest tym samym, którego wyznawano w epoce Jezusa i Maryi ?

Zasadnicze zgodności między Judaizmem i Chrześcijaństwem:

Chrześcijanie i Żydzi są zgodni w następującej i zasadniczej rzeczywistości:

  • wiara w Jedynego Boga, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, którzy są ich wspólnymi patriarchami, jak również Mojżesz;
  • wiara we wspólne Objawienie: Pierwsze Przymierze między Bogiem i ludźmi:
  • wiara w Mesjasza, Zbawiciela upadłej ludzkości...

Lecz dla Żydów, Mesjasz jeszcze nie nadszedł, podczas gdy dla Chrześcijan, On przyszedł ubogi po raz pierwszy, wcielając się w Dziewicę Maryję, narodził się w Betlejem i wróci po raz drugi w całej swojej Boskiej chwale.

________________

Ekipa MDN