Jego Świętobliwość Jan-Paweł II (1920-2005)

Jego Świętobliwość Jan-Paweł II

Karol Józef Wojtyła, został wybrany papieżem w stolicy apostolskiej w październiku 1978r. Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, w miasteczku położonym 50 km od Krakowa. Był drugim dzieckiem Karola Wojtyły i Emilii Kaczorowskiej, która umarła już w 1929 roku. Jego starszy brat Edmund – lekarz, umarł w 1932 roku, a ich ojciec – podoficer, w 1941. Karol przyjął Pierwszą Komunię Świętą w dziewiątym roku życia i został bierzmowany, mając 18 lat. Po ukończeniu szkoły średniej w Wadowicach, w roku 1938, został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie kontynuuje również teatr.  W roku 1939, Uniwersytet Jagielloński został niestety zamknięty przez okupanta niemieckiego i młody Karol musiał pracować w fabryce chemicznej Solvay, aby zarabiać na życie oraz uniknąć również zesłania do Niemiec. Od 1942 roku, zdał sobie sprawę z budzącego się powołania kapłańskiego i zaczął uczęszczać do tajnie działającego Seminarium w Krakowie, kierowanego przez Kardynała Arcybiskupa Stefana Sapiehy.  W tym samym czasie, Karol Wojtyła był jednym z inicjatorów Teatru Rapsodycznego, również  tajnego.

Rok 1946 – święcenia kapłańskie i wyjazd do Rzymu na studia doktoranckie

W roku 1946, otrzymał święcenia kapłańskie i wyjechał do Rzymu, wysłany przez Kardynała Stefana Sapiehę, aby rozpocząć studia doktoranckie, pod kierownictwem Dominikanina francuskiego, Ojca Garrigou-Lagrange.  W roku 1948 obronił swoją tezę doktorską w dziedzinie teologii, pod tytułem : « Koncepcja Wiary w dziełach Świętego Jana od Krzyża ». W czasie swojego pobytu w Rzymie,  wolny czas poświęcał w służbie duszparsterskiej, dla emigrantów polskich z Francji, Belgii i Holandii. Następnie, pod koniec 1948 roku wraca do Polski i zostaje wikariuszem w różnych parafiach w Krakowie oraz  kapelanem studentów aż do 1951 roku, kiedy to podjął na nowo studia filozoficzne i teologiczne.  W roku 1953, obronił następną pracę doktorską  pt. : « Próba opracowania etyki chrześcijańskiej, wg systemu Maxa Schelera », na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie.  Potem otrzymał stanowisko profesora teologii moralnej i etyki społecznej, w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i na Fakultecie filozofii chrześcijańskiej w Lublinie.

Rok 1958 – święcenia biskupie, a godność Kardynała nadana w roku 1967

4 lipca 1958 roku, został mianowany przez Piusa XII , biskupem pomocniczym w Krakowie, a 28 września tego roku, otrzymał święcenia biskupie z rąk Arcybiskupa Baziaka, w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. 13 stycznia 1964 roku, Papież Paweł VI, mianował Biskupa Karola Wojtyłę, Arcybiskupem Krakowa, a 26 czerwca 1967 roku, tenże Papież nadał mu godność Kardynała.  W latach 1962-1965,  brał udział w II Soborze Watykańskim, pracując czynnie w przygotowaniu Konstytucji Gaudium et spes.  Kardynał Wojtyła uczestniczył również we wszystkich spotkaniach Synodu Biskupów. Pontyfikat Jana-Pawła II jest jednym z najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła  (trzeci co do długości).  Drugim jest prawdopodobnie pontyfikat Świętego Piotra  (dokładne daty nie znane), a najdłuższym jest pontyfikat Piusa IX, który trwał 31 lat, 7 miesięcy i 17 dni. Podróże  Jana-Pawła II :  licząc od 16 października 1978 roku, czyli daty wyboru na Papieża, do dnia 2 kwietnia 2005 roku, Jan-Paweł II odbył 104 podróże apostolskie poza Włochami i wykonał 146 wizyt pastoralnych we Włoszech.  Jako Biskup Rzymu, odwiedził 317 z 333 parafii, aktualnie istniejących w tej diecezji. Jego  najważniejsze  dokumenty : W okresie 26 lat wydał : 14 Encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Papież opublikował również następujące książki  (między innymi) : « Nie lękajcie się » - myśli o życiu we współczesnym świecie (1982r .),  « Wiara i kultura » (1988r.),  « Przekroczyć próg nadziei » (październik 1994r.),  «Moje powołanie, dar i tajemnica » - w 50 rocznicę Jego święceń kapłańskich  (listopad 1996r.), « Tryptyk rzymski  - medytacje poetyckie » (marzec 2003r.),  « Wstańcie, chodźmy ! » (maj 2004r.), « Mężczyzną i niewiastą stworzył ich » (2004r.) , « Świadek nadziei », « Pamięć i tożsamość » (2005r.) Beatyfikacje  i  kanonizacje : Ojciec Święty przeprowadził 147 ceremonii beatyfikacyjnych (1338 błogosławionych) i 51 ceremonii kanonizacyjnych (482 świętych). Patronował 9-ciu konsystorzom, w czasie których mianował 231  (+ 1 in pectore) kardynałów i przewodniczył 6-ciu zgromadzeniom plenarnym Kolegiów kardynalskich. Duszparsterstwo  Kościoła :  od 1978 do 2005 roku, Ojciec Święty przewodniczył 15 Synodom Biskupim,  6 Zgromadzeniom zwyczajnym  (1980, 1983, 1987, 1990, 1994 i 2001), 1 Zgromadzeniu generalnemu nadzwyczajnemu  (1985), 8 Zgromadzeniom specjalnym (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 (2) i w 1999). Audiencje  i  spotkania :  żaden  papież nie spotkał takiej ilości osób, co Jan-Paweł II :  na audiencjach generalnych w środy  (ponad 1160), brało udział do dnia dzisiejszego więcej niż 17.600.000 pielgrzymów, nie licząc wszystkich innych audiencji specjalnych i ceremonii religijnych  (ponad 8 milionów pielgrzymów, tylko w okresie Jubileuszu roku 2000), spotkał również miliony wiernych,  podczas swoich pielgrzymek duszpasterskich we Włoszech i innych krajach na świecie. Liczne osobistości rządowe, otrzymały audiencję u papieża ;  wystarczy przypomnieć 38 wizyt oficjalnych i 738 audiencji i spotkań z głowami rządów, jak również  246 audiencji z Premierami rządów.