Cnoty i talenty Najświętszej Maryi Panny

Najświętsza Maryja Panna, zawsze Dziewica, została pozdrowiona przez Anioła Gabriela jako  “pełna łaski”, co jest wystarczającym dowodem, aby zrozumieć splendor Jej doskonałości !  W efekcie, Ta którą Bóg wybrał na wieczność, aby została Matką Jego Boskiego Syna, a naszego Wyzwoliciela, nie mogłaby być inna, niż mająca wszystkie odpowiednie, tzn. doskonałe cnoty naturalne i nadprzyrodzone. To dlatego, uprzedzając zasługi Zbawienia, Maryja była ochroniona od samego poczęcia, od grzechu pierworodnego.  To niesłychane i wyjątkowe uprzywilejowanie, było zamierzone przez Boga dla Tej, przez którą Słowo miało stać się ciałem , “gdy nadeszła pełnia czasu”.  Maryja urodziła się więc z wszystkimi doskonałymi darami naturalnymi, otrzymanymi od Stworzyciela, przed upadkiem Adama. Do tych naturalnych darów, należy dodać również łaski !  Ponieważ u Maryi, żadne  słabości osobiste, związane z grzechem pierworodnym, ani nawet żadne grzechy powszednie, nie mogły przeszkodzić w przyjęciu szczególnych względów od Boga, to też dary te, mogły w pełni promieniować z Jej ciała, duszy i umysłu, aby Ją “napełnić łaskami”.

“Napełniona łaskami” ale wolna, Maryja musiała jak wszystkie inne istoty, praktykować cnoty moralne i teologiczne ...

Lecz Maryja nie została mniej istotą wolną, niż Adam i Ewa w Raju i Jej  “tak”, które wypowiedziała do Gabriela, wysłannika Boga, podczas Zwiastowania, było wybrane dobrowolnie.  Pan Bóg proponował, a Maryja mogła również powiedzieć  “nie”.  Otóż Ona odpowiedziała  “tak”, absolutnie posłuszne tak  (“niech mi się stanie według słowa Twego”), tam gdzie Ewa przez swoje nieposłuszeństwo, spowodowała upadek rodzaju ludzkiego ... “Pełna łaski”, lecz wolna, Maryja musiała, jak wszystkie inne istoty, praktykować cnoty moralne (tzn. naturalne) i cnoty teologiczne (tzn. nadprzyrodzone) [1], aby wiernie kroczyć na drodze, którą Bóg Jej zaproponował i być wierną do końca, pomimo najcięższych doświadczeń, które Ją zaprowadziły, aż do ukrzyżowania własnego Syna na Kalwarii ... Toteż przez cnoty osobiste, w zgodzie ze sobą, Maryja powiedziała dobrowolnie “tak”, aż do końca swego powołania.  W tym sensie, Najświętsza Maryja Panna jest modelem do naśladowania dla każdego z nas, którzy chcemy wiernie odpowiedzieć na apel Boga.  Albowiem istnieje plan miłości Boga dla każdego Jego dziecka ...  i Maryja może nam pomóc, więcej niż ktokolwiek inny, dać taką samą odpowiedź, na ten Boski plan.

________________________________________________

[1]  Trzeba odróżnić cnoty kardynalne – które są cnotami naturalnymi i jest ich 4: męstwo, roztropność, umiarkowanie i sprawiedliwość – od cnót teologicznych, albo nadprzyrodzonych, które są nam przekazane przez łaskę Bożą: wiara, nadzieja i miłość.